09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی

مقالات سال 1397

 
 
 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)
 

 
 
 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)
 

 
 
 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)
 

 
 
 • مجتبی دهدار ( دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر – نویسنده مسئول ehsandehdar70@gmail.com )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • محمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسین شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 

 
 
 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)
 

 
 
 • سمیرا نیستانی (کارشناس ارشند روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران)
 • سیده سکینه رضوی (نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یجنورد، بجنورد، ایران. Ghadir_zarifian@yahoo.com )
 

 
 
 • مرضیه حبیبی  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی  M. habibi008@gmail.Com
 

 
 
 • لطف الله ساعدموچشی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان. slotfola@yahoo. com
 

 
 
 • نجم الدین رزمجو کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحـد رفسنجان (نویسنده مسئول)
 • مسلم مرادی کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه کرمان.
 • محمد علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان.
 • سهیلا شهمیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان
 

 
 
 • خدیجه علی‌آبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) rajabiyan1393@gmail. com
 • صلاح اسمعیلی گوجار کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 

 
 
 • سوسن دیده دار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، Susan. didedar@gmail. com
 • زهرا جیریایی شراهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، jiriaipsy97@yahoo. com
 • فریبا رجبی مقدم نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس  moqadam@gmail. com
 

 
 
 • عادل سلیمانی دانش­ آموخته دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران (E-Mail: AdelSulaimany@gmail.com شماره تلفن همراه: 09183562126)
 •  محمدصادق کریمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان bakhtiarvand@gmail.com
  
 
 • مریم رجبیان ده زیره ( دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)m.rajabiyan1393@gmail.com)
 • فریبا درتاج (دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان، faribadortaj2007@yahoo.com)
 • فیروزه فتح اللهی (کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، f.fatolahi69@yahoo.com)
 

 
 
 • بهروز رحیمی – دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
 • محسن طالب زاده نوبریان – عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • داریوش مهری – دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستازی
 

 
 
 • عیسی زمانیان تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان سلسله
 • الهه آقاپور کردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
 • استیره ابراهیمی کردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
 

 
 
 • مژگان حیدری استاد یار دانشگاه پیام نور دکترای برنامه ریزی آموزش از دور
 • فاطمه شرزه ئی نویسنده مسئول  دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی پیام نور
 

 
 
 • داریوش نوروزی دکترای تکنولوژی سیستم های آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ،استاد دانشگاه الکترونیکی،تهران ،ایران .
 • آمنه اکبرشریفی نویسنده ی مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه الکترونیکی،تهران ،ایران.
 

 
 
 • پژوهشگر: فاطمه کریمی  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 

 
 
 • رضا فتحی دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا،تهران ،ایران .
 • اعظم هاجری نویسنده ی مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا،تهران ،ایران.
 

مقالات پر بازدید

 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)

 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)

 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)

 • مجتبی دهدار ( دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر – نویسنده مسئول ehsandehdar70@gmail.com )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • محمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسین شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)

 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)

مقالات شماره جاری

 • اعظم خدری کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد استان فارس. ایمیل: khedriazam60@gmail.com
 • ماندانا شریفی کارشناس ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز
 • الهام مولایی کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 • کلثوم نامور کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و  آموزگار، شماره تماس: 09187766836 . پست الکترونیک: kolsoom.namvar@gmail.com ،

 • سحر پاسیار کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 •  سیامک سامانی استادیار گروه روان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، نویسنده مسئول، samani@iaushiraz.ac.ir

 •   راضیه علی­جانیکارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. نویسنده مسئول، Alijani.razieh@gmail.com
 • نرگس علی­جانیکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
 • زینب یونس­پور عیسی­لوکارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • صدیقه دانائی فر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ساری، ایران، Khadigpanahande@gmail.com
 • خدیجه پناهنده وانسفلی دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساري، ساري، ایران نویسنده مسئول،Mehri.danaei@yahoo.co.uk

 • مریم کیان پور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • علیرضا پیرخائفی دانشیار گروه عصب روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران. نویسنده مسئول. ایمیل: apirkhaefi@gmail.com