09050942046

قوانین و مقررات کسب و کار

خانه/خدمات/ قوانین و مقررات کسب و کار

قوانین و مقررات کسب و کار

  • طبقه بندی انواع بنگاه های اقتصادی
  • جمع آوری و دسته بندی قوانین و مقررات موجود در زمینه هر یک از گروه های شغلی
  • گردآوری شرایط عمومی و اختصاصی و مجوزهای لازم جهت راه اندازی بنگاه ها