021-61978000

کتاب راهنمای تصمیم گیری شغلی

خانه / خدمات/ کتاب راهنمای تصمیم گیری شغلی

کتاب راهنمای تصمیم گیری شغلی

  • می خواهید در آینده چه کاره شوید؟
  • جهت شناخت مهم ترین مؤلفه ها در انتخاب شغل

با توجه به اهمیت انتخاب شغل به عنوان یکی از تأثیرگذارترین تصمیم های زندگی و ارتباط تنگاتنگ رشته تحصیلی و شغل در دنیای امروزی،کسب مهارت در این زمینه ضروری می باشد. از این رو، کتاب می خواهید در آینده چه کاره شوید برای افرادی که قصد تصمیم گیری برای ادامه تحصیل یا انتخاب و تغییر شغل را دارند، اکیدا توصیه می شود. این کتاب تا حد امکان از تکلفات زبانی فاصله گرفته و به زبان ساده، مباحث علمی تصمیم گیری را تشریح نموده است.