09050942046

شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان

خانه/خدمات/ شناسایی تفاوت های فردی دانش آموزان

این بخش محیطی را برای مدارس فراهم می آورد تا از طریق شناخت علایق، توانایی ها و تفاوت های های فردی دانش آموزان، به درستی از میان آنها رهبر و مدیر را انتخاب نمایید و تقسیم وظایف را میان دانش آموزان انجام دهید. همچنین در جهت ارتقا سطح توانایی ها و شکوفاسازی استعدادها برنامه های علمی، فرهنگی، آموزشی و تفریحی مناسب را متناسب با این تفاوت ها طراحی کنید.

برخی از امکانات این بخش ویژه عبارتند از:

  • آگاهی نسبت به تفاوت های فردی هر یک از دانش آموزان
  • آگاهی نسبت به  میانگین علاقه مندی های دانش آموزان مدرسه
  • آگاهی نسبت به  میانگین توانایی های دانش آموزان مدرسه
  • شناسایی دانش آموزانی مواجه با مشکلات تصمیم گیری و برنامه ریزی برای رفع مشکلات
  • شناسایی دانش آموزان نیازمند به دوره های آموزشی و برنامه ریزی برای ارتقا سطح توانایی ها
  • آگاهی نسبت به سطح انتظارات از هر یک از دانش آموزان
  • تقسیم وظایف میان دانش آموزان با توجه به توانمندی های آنان
  •  تعیین اردوی مناسب با ویژگی ها و علایق دانش آموزان
  • تشکیل کلاس های فوق العاده متناسب با نیاز دانش آموزان