09050942046

شبکه ارتباطی

خانه/خدمات/ شبکه ارتباطی

شبکه ارتباطی

 (در دست تهیه)

شبکه ارتباطی محیطی جذاب است که به کمک آن فرایند یادگیری- یاددهی از طریق مشارکت و ارتباط میان اعضا صورت می گیرد. در این شبکه از طریق ارتباط و تعامل میان اعضای مدرسه، افراد می توانند به انتقال تجارب و محتواهای آموزشی بپردازند و بدین ترتیب از آنجائیکه دانش، بین اعضای شبکه توزیع می شود، تسهیم دانش صورت گیرد. همچنین این شبکه با ایجاد محیطی جذاب نقش مهم و تاثیر گذاری در افزایش انگیزه دانش آموزان برای یادگیری و پیشبرد اهداف آموزشی دارد.

برخی از مهم ترین امکانات این بخش عبارتند از:

  • امکان تشکیل گروه های هدف دار و هویت دار( با اهدف آموزشی و پرورشی)
  • امکان ایجاد اتاق های بحث درسی
  • امکان برقراری ارتباط دانش آموزان با یکدیگر در محیطی کنترل شده
  • امکان اشتراک گذاری برنامه های آموزشی و فرهنگی
  • امکان برقراری شبکه ارتباطی میان معلمان
  • امکان برقراری شبکه ارتباطی میان والدین
  • امكان تفكيك جنسیتی كاربران  در سيستم
  • امکان انتقال تجربه های کاری از طریق گروه های پرسش و پاسخ