09050942046

درسنامه الکترونیک

خانه/خدمات/ درسنامه الکترونیک

درسنامه الکترونیک

محیطی جذاب و فرایند محور است که فعالیت یاددهی-یادگیری با راهنمایی معلم و مشارکت داشن آموزان به سهولت انجام می گیرد. در درسنامه الکترونیکی مسیر فعالیت و تدریس معلم جهت ایجاد یادگیری پایدار با همکاری و مشارکت ایشان ترسیم شده است و تلاش شده است محتوا مناسب و کارآمد برای ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان و رفع نیازهای معلمان جهت تدریس مناسب دروس ارائه گردد.

بخشی ازمهم ترین امکانات این بخش عبارتند از:

  • ارائه محتوای دروس به صورت چند رسانه ای های آموزشی
  • سنجش توانایی دانش آموزان برای یادگیری درس جدید از طریق سوالات از پیش طراحی شده
  • درگیر کردن دانش آموزان در فرایند یادگیری به کمک رسانه های آموزشی
  • نظم بخشی به ذهن یادگیرندگان جهت یادگیری درس جدید
  • دسترسی به فایل الکترونیک کتاب های درسی
  • کمک به معلم جهت اجرای طرح درس مناسب و دلخواه
  • ارائه رسانه های یادگیری( فیلم، صوت، عکس) مرتبط با محتوای دروس
  • ارائه تکالیف عملکردی جهت افزایش یادگیری دانش آموزان
  • تعیین میزان دستیابی به اهداف آموزشی از طریق انواع سوالات