09050942046

توان سنجی استقرار انواع صنایع

خانه/خدمات/ توان سنجی استقرار انواع صنایع

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

  • مدل سازی «فرآیند توان سنجی استقرار صنایع در مناطق»
  • اجرا برای چند صنعت نمونه در کل کشور
  • قابلیت ارائه به صورت چندآلترناتیو

اساس توسعه کشور در عرصه های مختلف علی الخصوص در زمینه های اقتصادی و صنعتی دستیابی به شناخت جامع از توان، قابلیت ها و محدودیت های سرزمین در عرصه های مذکور می باشد. این شناخت حاصل نمی گردد مگر با اتکا به تحقیقات دقیق علمی که توسط متخصصان و کارشناسان امر صورت می گیرد.

بی تردید استقرار انواع فعالیت های صنعتی در تمام سطوح فضای جغرافیایی یک سرزمین، ممکن و عقلایی نیست؛ بدین معنی که ایجاد صنایع مختلف در مناطق مختلف کشور باید بر اساس توانایی و قابلیت های موجود در آن منطقه صورت گیرد. از طرف دیگر در حال حاضر عمده ترین ویژگی های سازمان فضایی کشور عدم تعادل های منطقه ای، تمرکز توسعه در مرکزهای شهری معدود و تجهیز شده، تفاوت سطح توسعه مرکز و پیرامون در فضای ملی و … می باشد. توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع را می توان مرحله ی قبل از مکان یابی صنایع در حیطه آمایش صنعتی سرزمین دانست. منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استان ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیرساختی استان های مختلف کشور است. در واقع، ارزیابی و توان سنجی فوق در قالب سیاست های آمایش سرزمین صورت می گیرد. با انجام طرح امکان سنجی، ضمن تعیین توان هر منطقه جهت استقرار صنایع مختلف در نهایت می توان به اولویت بندی ایجاد صنایع مختلف در هر منطقه دست یافت. در واقع از این طریق نوع بهره برداری که از منطقه انجام می گیرد، مطلوب ترین و مقرون به صرفه ترین بهره برداری خواهد بود. و الگویی مناسب ارائه خواهد شد.

همچنین در نهایت می توان به الگوی مناسبی جهت تعیین نقش مناطق و استان های مختلف کشور در حوزه صنعت در سیستم تقسیم کار ملی دست یافت. همانگونه که عنوان گردید در این فرآیند ضمن بهره گیری از توان اکولوژیک و انسانی یک منطقه از تجمیع و تمرکز فعالیت های صنعتی در مناطق خاصی از کشور جلوگیری می شود که از این پدیده می توان به توزیع عدالت در زمینه اشتغال و فعالیت تعبیر کرد. کمک به تعدیل توزیع جمعیت و فعالیت در فضای سرزمینی و جلوگیری از رشد بیش از حد شهرهای بزرگ و میلیونی و رشد متوازن صنعتی در مناطق مختلف کشور بر اساس ضوابط ملی آمایش سرزمین (ماده ۱) از دیگر نتایج طرح امکان سنجی می باشد. نتایج مطالعات و تحلیل های مدل حاضر می تواند پایه و اساس علمی و توجیهی طرح آمایش صنعتی و معدنی جدید کشور باشد. جهت دستیابی به قابلیت اجرایی نتیجه مدل حاضر، ارائه نتایج با در نظر گرفتن قالب توصیه ها و راهبردهای طرح ملی آمایش سرزمین نیز امکان پذیر است. در واقع نتایج مدل می تواند به صورت چند آلترناتیو ارائه شود.