021-61978000

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / قصلنامه علوم تربیتی

مقالات پر بازدید

 • مرضیه حبیبی  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی  M. habibi008@gmail.Com


 • بهروز رحیمی – دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
 • محسن طالب زاده نوبریان – عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
 • داریوش مهری – دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستازی

مقالات شماره جاری

 • مرضیه حبیبی  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی  M. habibi008@gmail.Com

 • لطف الله ساعدموچشی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان. slotfola@yahoo. com

 • نجم الدین رزمجو کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحـد رفسنجان (نویسنده مسئول)
 • مسلم مرادی کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه کرمان.
 • محمد علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان.
 • سهیلا شهمیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان

 • خدیجه علی‌آبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) rajabiyan1393@gmail. com
 • صلاح اسمعیلی گوجار کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 • سوسن دیده دار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، Susan. didedar@gmail. com
 • زهرا جیریایی شراهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، jiriaipsy97@yahoo. com
 • فریبا رجبی مقدم نویسنده مسئول، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس  moqadam@gmail. com

 • عادل سلیمانی دانش­ آموخته دکتری جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران (E-Mail: AdelSulaimany@gmail.com شماره تلفن همراه: 09183562126)
 •  محمدصادق کریمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان bakhtiarvand@gmail.com

پوستر فصلنامه