021-61978000

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی

مقالات شماره 8 (زمستان)

 
 
 • دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی دانشیار  تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • احمد احمدی دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مرتضی بختیاروند نویسنده مسئول : دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی.  bakhtiarvand@gmail.com
 

 
 
 • زهرا بیگیان کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، دانشگاه آیت الله بروجردی
 

 
 
 • عبدالرضاشیرکوند کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان پیشوا، نویسنده مسئول: kimya93@chmail.com
 • سمیرا ذوالفقاری کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، معلّم آموزشگاه حضرت خدیجه (س) شهرستان قرچک
 • سمیه ذوالفقاری کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، معلّم آموزشگاه حضرت خدیجه (س) شهرستان قرچک

 

 
 
 • زهرا السادات حسینی زوارئی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 

 
 
 • حجت اله الماسی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران(نویسنده مسئول) * معاون مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی،

 

 

 
 
 • سعید شاه حسینی عضو هیئت عملی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اراک s-shahhosseini@araku.ac.ir
 • بهمن یاسبلاغی عضو هیئت عملی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اراک BAHMANEDUCATION@gmail.com
 • محمد هاشمی قشلاقی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک 09187666831 mohammad.ha326@gmail.com
 

مقالات پر بازدید

 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)

 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)

 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)

 • مجتبی دهدار ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • مرمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسی شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)

 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)

مقالات شماره جاری

 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)

 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)

 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)

 • مجتبی دهدار ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • مرمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسی شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)

 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)

 • سمیرا نیستانی (کارشناس ارشند روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران)
 • سیده سکینه رضوی (نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یجنورد، بجنورد، ایران. Ghadir_zarifian@yahoo.com )

پوستر فصلنامه