09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی

مقالات شماره 4 (زمستان)

 
 
 • اعظم ملکی (کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران)
 • کبری علیزاده دوین (دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران)
 • عاطفه چاهی (کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران)
 

 
 

فاطمه نامنی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان، ایران)

دکترکامبیز اسماعیلنیا (استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان، ایران-نویسنده مسئول-)

 

 
 
 • زهرا جامه بزرگ (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی -نویسنده مسئول-)
 • فاطمه جعفرخانی (استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)
 • مریم سلیمی (دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 

 
 
 • آزاده سادات رحیمی (آموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی -نویسنده مسئول- rahimi.azade@yahoo.com)
 • اعظم السادات رحیمی (مدیر مدرسه، فوق دییلم آموزش ابتدایی)
 • مجتبی بهرامی (آموزگار پایه ششم، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی)
 

 
 
 • حیدر علی زارعی (استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران-نویسنده مسئول-  alizarei@iaukhoy.ac.ir)
 • اسماعیل دلیلی ( کارشناس ارشد علوم تربیتی-برنام هریزی درسی-، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران )
 

 
 
 • قاسم کشاورز گرامی ( کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری علامه طباطبائی -نویسنده مسئول- Ghaseem_keshavarz@yahoo.com )
 • حبیب الله رحیمی (کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قائنات – Rahimihabiballah@gmail.com)
 

مقالات پر بازدید

 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)

 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)

 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)

 • مجتبی دهدار ( دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر – نویسنده مسئول ehsandehdar70@gmail.com )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • محمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسین شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)

 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)

مقالات شماره جاری

 • اعظم خدری کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد استان فارس. ایمیل: khedriazam60@gmail.com
 • ماندانا شریفی کارشناس ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز
 • الهام مولایی کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 • کلثوم نامور کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و  آموزگار، شماره تماس: 09187766836 . پست الکترونیک: kolsoom.namvar@gmail.com ،

 • سحر پاسیار کارشناس ارشد روان­شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 •  سیامک سامانی استادیار گروه روان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، نویسنده مسئول، samani@iaushiraz.ac.ir

 •   راضیه علی­جانیکارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. نویسنده مسئول، Alijani.razieh@gmail.com
 • نرگس علی­جانیکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
 • زینب یونس­پور عیسی­لوکارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 • صدیقه دانائی فر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ساری، ایران، Khadigpanahande@gmail.com
 • خدیجه پناهنده وانسفلی دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساري، ساري، ایران نویسنده مسئول،Mehri.danaei@yahoo.co.uk

 • مریم کیان پور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • علیرضا پیرخائفی دانشیار گروه عصب روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار، ایران. نویسنده مسئول. ایمیل: apirkhaefi@gmail.com