021-61978000

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی

فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان

هدف از انتشار فصلنامه علمی- تخصصی پیام فرهیختگان فراهم نمودن فضایی برای به اشتراک گذاشتن اندیشه های نو و تبادل نظر در حوزه ی تربیتی می باشد. از این رو امید داریم صاحبنظران، اساتید، معلمان و دانشجویان رشته های زیرمجموعه علوم تربیتی، نتایج فعالیت های پژوهشی و علمی خود را در قالب مقاله های پژوهشی، مروری و نظری به دبیرخانه فصلنامه ارائه نمایند، تا از این طریق بتوانیم به راهکارهایی برای حل مسائل نظری و عملی این حوزه مهم دست یابیم و پنجره هایی نو به روی علاقمندان مباحث علوم تربیتی باز نماییم.

این فصلنامه مقالات معتبر را در حوزه های زیر پس از تایید هیئت داوران به چاپ می رساند:

 • مسائل تربیتی مدارس
 • روانشناسی تربیتی
 • برنامه ریزی درسی
 • تکنولوژی آموزشی
 • مبانی نظری و اصول تعلیم و تربیت
 • یادگیری
 • فناوری های مبتنی بر وب در آموزش و یادگیری
 • روش های تدریس
 • مشاوره تحصیلی
 • و سایر مسائل مربوط به حوزه ی تربیتی

مقالات شماره جاری

 • الهام مولایی(کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.  mollaieelham@gmail.com)

 • سیده رقیه عدیله (گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، ایران، نویسنده مسئول. roghayehadileh@gmail.com)
 •  منصوره رفیعی (گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد.)

 • محمد حسنی ( استاد تمام گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه.)
 • ویدا فتاحی (کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه. f2018vida@gmail.com)

 • زینب یونس پور عیسی لو (کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.  z.yonespour2019@gmail.com)
 • دکتر الهه حجازی (دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، نویسنده مسئول. ehejazi@ut.ac.ir)
 •  دکتر رضوان حکیم زاده دانشیار گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.()

 • فاطمه رحمانی(کارشناس ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت. fa.rahmani1362@yahoo.com)

 • خدیجه نوروزی (کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا تهران. kh.norouzi1@gmail.com)
 • مه سیما پورشهریاری (دانشیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران، نویسنده مسئول. mpourshahriari@yahoo.com)
 • رؤیا رسولی (استادیار گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا تهران)

مقالات پر بازدید

 • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
 • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
 • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
 • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)

 • سیده رقیه عدیله ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور واحد البرز، البرز، ایران)
 • منصوره رفیعی ( گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران، نویسنده مسئول:
  m.rafieipsy@gmail.com)
 • آرزو شناور ( کارشناس ارشد روانشناسی مثبتگرای اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین، نائین، ایران)

 • فرهاد پروانه (دانشجوی دکترای تاریخ اسلام دانشگاه لرستان- مسئول سوادآموزی- farhad.parvaneh@yahoo.co)
 • عادل سلیمانی ( دکترای تخصصی جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران)

 • مجتبی دهدار ( دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر – نویسنده مسئول ehsandehdar70@gmail.com )
 • لیلا سایگانی ( دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • اسماعیل ارباب ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • محمد ارژنده ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • حسین شاهکزهی ( دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)
 • احمد رییسی (دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ایرانشهر)

 • زهرا طاهری ( کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا atenaa291@gmail.com)