09050942046

انتشار فصلنامه تخصصی

خانه / خدمات / انتشار فصلنامه تخصصی

موسسه فرهیختگان جوان تلاش نموده است خدمات و فعالیت های خود را بر اساس دانش تولید شده بومی توسط متخصصین جوان خود بنا نماید.در این رهگذر ده ها طرح پژوهشی و تحقیق، مقاله علمی-پژوهشی تولید شده است از این رو به منظور انتشار نتایج پژوهشی ذکر شده و همچنین ایجاد بستری برای جمع آوری و انتشار پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در حوزه های مرتبط اعلام شده، به انتشار دو فصلنامه در حوزه علمی تربیتی و مدیریت با درجه علمی تخصصی نموده است