021-61978000

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت

مقالات شماره جاری

  • قاسم كشاورز گرامی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه­گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
  • محمود خواجه ­پور دانشجوی دکتری مدیریت تولید وعملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی


  • محمدامین زارعی دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی (aminz854@gmail.com)
  • سید علی‌اکبر افجه‌ای استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایئ، نویسنده مسئول (afjahi@atu.ac.ir)
  • وحید خاشعی ورنامخواستی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
  • مصطفی دلشاد تهرانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

  • محمدمهدی شهبازی دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) Shahbazi.mm@ut.ac.ir
  • مصطفی غفاری اصل کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز Mostafa.ghafari@outlook.com

پوستر فصلنامه

شماره های نشریه