09050942046

کیفیت سنجی برنامه های درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران از دیدگاه اساتید و دانشجویان


چهارشنبه , 28 نوامبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • محمود آرایی
  • مهدی نجاری
  • ستاره عبدی


چکیده

هدف پژوهش حاضر، كيفيت­سنجي برنامه­هاي درسي تحصيلات تكميلي دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران از دیدگاه اساتید و دانشجویان با تاكيد بر: هدف­هاي برنامه درسي، محتواي برنامه درسي، راهبردهاي ياددهي يادگيري و راهبردهاي ارزيابي برنامه درسي مي­باشد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان و اساتيد تحصيلات تكميلي دانشکده علوم انسانی به تعداد ۱۶۰ نفر دانشجو و ۴۰ نفر استاد در سال تحصيلي ۹۶-۹۵ مي‌باشند. که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۱۱۱ نفر دانشجو و ۳۴ نفر اعضای هیات علمی برآورد شد و از روش نمونه­گيري طبقه­اي متناسب با حجم در حیطه دانشجویان در سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در دو مقطع ارشد و دکترا استفاده شده که به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۳۷ نفر نمونه را تشکیل می‌دهند. روش پژوهش توصيفي پيمايشي بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل ۶۸ گویه که روایی آن با استفاده از روايي محتوايي و صوري و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ ۹۴/۰ محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش­نامه از آزمون t تک نمونه‌ای و مستقل استفاده شده است. يافته­هاي حاصل از پژوهش، در حيطه دانشجویان حاکي از آن است: هدف­هاي برنامه درسي و راهبردهای ارزیابی برنامه درسی نتوانسته نيازها و انتظارات دانشجویان را برآورده نمايد همچنین محتوا و راهبردهای یادگیری در حد متوسط توانسته نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده کند و در حیطه اساتید عناصر هدف‌ها، راهبرد یادگیری و راهبرد ارزیابی تا حدی توانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده کند و عناصر محتوا توانسته نیازها و انتظارات اساتید را برآورده کند. همچنین بین نظرات دانشجویان و اساتید در سه حیطه محتوا، راهبرد اجرایی و راهبردهای یادگیری تفاوت معنی­داری وجود ندارد، همچنین اساتید نسبت به دانشجویان دیدگاه مثبتی نسبت به هدفهای برنامه درسی دارند.

واژگان کليدي: آموزش عالي، ارزيابي کيفيت، برنامه درسي، تحصيلات تکميلي.