09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / نقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه حرفه ای معلّمان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اوّل شهرستان قرچک

نقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه حرفه ای معلّمان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اوّل شهرستان قرچک


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • عبدالرضاشیرکوند کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان پیشوا، نویسنده مسئول: kimya93@chmail.com
  • سمیرا ذوالفقاری کارشناس ارشد نرم افزار کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، معلّم آموزشگاه حضرت خدیجه (س) شهرستان قرچک
  • سمیه ذوالفقاری کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش، معلّم آموزشگاه حضرت خدیجه (س) شهرستان قرچکچكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اقدام پژوهی در رشد و توسعه حرفه ای معلّمان ،ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه اوّل شهرستان قرچک درسال تحصیلی۹۷-۱۳۹۶انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی – تحلیلی  و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع زمینه یابی (پیمایشی ) می باشد. جامعه آماري شامل ۴۷۵ نفر از دبیران دوره ی متوسطه اول شهرستان قرچک است که با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفي خوشه اي ، تعداد ۲۱۷ نفر به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ۲۴ سئوال در مقیاس لیکرت می ­باشد.

تعیین روایی با اعتبار صوری و ضريب پايايي، با روش آلفاي كرو نباخ ۹۵/۰  به دست آمده است. به منظور توصیف داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو نیکویی برازش ، t تک متغیره ، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بنابر نتایج تحقیق ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه اوّل شهرستان قرچک، با انجام اقدام پژوهی توسط معلّمان مولفه های شش گانه رشد و توسعه حرفه ای معلّم شامل ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی، کسب راهبردها و مهارت های تدریس، تمایل به انجام کارهای تیمی و گروهی، مهارت استفاده از مواد و فناوری های نوین آموزشی، تمایل به تغییر، انعطاف پذیری و یادگیری مداوم از طریق مطالعه و تحقیق و آشنایی با روش های نوین سنجش و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان، در معلّمان تقویت شده و موجبات رشد و توسعه حرفه ای معلّمان را فراهم می نماید.

همچنین مولفه ی ارتقای دانش تخصصی و محتوای آموزشی معلّمان، با میانگین ۹۶/۳، بیشترین تاثیر را بر رشد و توسعه حرفه ای معلّمان داشته و از این نظر در رتبه ی اوّل و مولفه آشنایی با روش های نوین سنجش و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان ، با میانگین ۸۹/۲،کمترین تاثیر را بر رشد و توسعه حرفه ای معلّمان داشته و در رتبه ی ششم، قرار دارد. همچنین بین نظر دبیران دوره متوسطه اوّل با  رشته های تحصیلی مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و تمامی دبیران دوره متوسطه اوّل در مورد تأثیر این ۶ مولفه بر  رشد و توسعه حرفه ای معلّمان ، دیدگاه مشترک و یکسانی دارند.

واژگان كليدي: اقدام پژوهی، رشد و توسعه حرفه ای، آموزش و پرورش، معلمان، پژوهش.