09050942046

مقایسه رضایت از زندگی و خودکارآمدی عمومي زنان مطلقه و فوت همسر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرچك درسال ۱۳۹۲


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • فریده فیروزی دبیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک
  • سید عبدالجواد احمدی  عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
  • عبدالرضا شیرکوند مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه ، دبیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک


چكيده

توسعه يافتگي هدفي است كه هر كشوري براي رسيدن به آن تلاش مي كند. ارزش هاي اساسي توسعه پايدار را باید در ارتقاي كيفيت زندگي يعني توانمند سازي مردان و زنان جست وجو كرد. از مواردي كه توسعه يافتگي را تحت تاثير قرار مي دهد امكان دسترسي زنان همانند مردان به فرصت هاي برابر ،كسب امنيت اقتصادي و رفع فقر از آنان است. اين مسئله براي زنان سرپرست خانوار (زنان مطلقه ، فوت همسر و….) محسوس تر است . اين پژوهش توصیفی با هدف مقایسه رضايت از زندگي و خودكارآمدي عمومي زنان مطلقه و فوت همسر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قرچک انجام شده و با توجّه به ماهیت، علی – مقایسه ای است . جامعه آماری اين پژوهش ۱۳۶ نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه ۱۰۰نفری از مددجويان كميته امداد (۵۰ نفر زنان مطلقه ، ۵۰ نفر زنان فوت همسر) با روش تصادفي ساده ، انتخاب و به وسيله پرسشنامه رضايت از زندگي فيليپ كارتر و خودكا رآمدي عمومي شوارتز و جروسلم  ارزيابي شدند و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماري t مستقل و ضریب همبستگي پيرسون  تجزيه و تحليل شد. یافته ای پژوهش حاکی از آن است كه رضايت از زندگي زنان مطلقه بیشتر از زنان فوت همسر است و با افزایش رضايت از زندگي هر دو گروه ، خودكار آمدي عمومي آن ها نيز افزايش مي يابد و بین رضایت از زندگی ، خودکارآمدی عمومی و مدت نبود همسر ، رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد. همچنین بین سن ازدواج  و خودکارآمدی عمومی زنان مطلقه و فوت همسر ، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، امّا بین سن ازدواج  و رضایت از زندگی زنان مطلقه و فوت همسر ، رابطه ی مثبت و معناداری وجود ندارد.

واژگان كليدي: رضايت از زندگي ، خودكارآمدي عمومي ، زنان مطلقه ، زنان فوت همسر.