09050942046

بررسی رابطه بین موانع عمده در مسیر توسعه آموزش حل مسئله با مهارت‌های تدریس معلمان شاغل در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی، بررسی نقش موانع فردی)


پنج‌شنبه , 10 ژانویه 2019
       
نویسندگان:
 
  • نجم الدین رزمجو کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحـد رفسنجان (نویسنده مسئول)
  • مسلم مرادی کارشناس ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه کرمان.
  • محمد علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان.
  • سهیلا شهمیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور رفسنجان


هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین موانع عمده در مسیر توسعه آموزش حل مسئله با مهارت‌های تدریس معلمان شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر (مطالعه موردی، بررسی نقش موانع فردی) بود. روش اجرای آن توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش ۶۵۰ نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایرانشهر بود که از این تعداد ۲۴۲ نفر با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان به‌عنوان نمونه تعیین شدند. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی پرسشنامه با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) محاسبه شد. برای تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن ۸۹/۰ به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین عوامل فردی از موانع توسعه آموزش حل مسئله در دانش‌آموزان و مهارت‌های تدریس معلمان شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه دوره دوم شهرستان ایرانشهر، رابطه وجود دارد.

واژگان كليدي: موانع، آموزش حل مسئله، مهارت‌های تدریس، معلمان.