09050942046

بررسی آسیب های فناوری های نوین ارتباطی در یادگیری تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی پسرانه شهر مرند ازنظر معلمان دوره، در سال تحصیلی ۹۳-۹۴


سه‌شنبه , 7 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • حیدر علی زارعی (استادیار روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران-نویسنده مسئول-  alizarei@iaukhoy.ac.ir)
  • اسماعیل دلیلی ( کارشناس ارشد علوم تربیتی-برنام هریزی درسی-، گروه علوم تربیتی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران )


چکیده

مقاله حاضر به منظور بررسی آسیب های فناوری های نوین ارتباطی در یادگیری تحصیلی دانش آموزان پسرانه شهر مرند در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ انجام گردید. روش تحقیق این مطالعه ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و ازنظر هدف کاربردی بود و جامعه آماری این مقاله، کلیه معلمان پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر مرند به تعداد ۱۳۸نفر که در سال جاری مشغول به خدمت بودند میباشد که به دلیل کم بودن جامعه آماری و بالا بردن روایی و اعتبار تحقیق نمونه گیری انجام نگردید لذا حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ۲۷سال در ۵بخش صورت گرفت که روایی ساالات پرسشنامه، توسط اساتید راهنما و متخصصین گروه پژوهش علوم تربیتی آموزش و پرورش صورت گرفت و پایایی پرسشنامه هم با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت طوری که ضریب آلفای کرونباخ برابر ۰٫۷۶به دست آمد که پایایی پرسشنامه را تأیید میکند. برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر از روش های توصیفی (میانگین، انحرا معیار) و استنباطی (آزمون ویلکاکسون) در نرمافزار SPSS استفاده گردید.

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بین فناوری های نوین ارتباطی و یادگیری تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها: سبک مدیریت، رهبری فناوری، فناوری آموزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات.