09050942046

اثربخشی درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي برخود پنداره و خودتنظيمي افراد دارای ویژگی های شخصیت وسواسی_جبری


چهارشنبه , 26 آگوست 2020
       
نویسندگان:
 
  • صدیقه دانائی فر کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. ساری، ایران، Khadigpanahande@gmail.com
  • خدیجه پناهنده وانسفلی دکتراي روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساري، ساري، ایران نویسنده مسئول،Mehri.danaei@yahoo.co.uk


چکیده

 تظاهر اصلی اختلال شخصیت وسواسی جبری، اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، خودپنداره و کنترل و تنظیم ذهنی بین فردی است که به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، سعه‌ی صدر و کارایی بین فردی تمام می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي  بر خودپنداره و خودتظیمی افراد دارای ویژگی های شخصیتی وسواسی_جبری بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه افراد دارای ویژگی های بالینی شخصيت وسواسي_ جبري شهرستان بابل در سال ۱۳۹۶ بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۲۴ نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (آزمایش ۱۲ نفر/ کنترل ۱۲ نفر). ابزارگرد آوری دادها، پرسشنامه خودپنداره راجرز (۱۹۵۱) و خودتنظیمی مارس (۱۹۹۰)  بود. جهت تجزيه و تحليل داده­ها از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از بسته نرم افزاري SPSSنسخه ۲۰ و از آزمون تحليل کوواريانس چند متغیره؛ مانکووا (MANCOVA) استفاده شد. نتايج حاکی از تأثیر معنادار درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودپندار و خودتنظمی افراد با ویژگی­های شخصیتی وسواسی-جبری بود.

کلید واژه: درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي،  خودپنداره، خودتنظیمی، شخصیتی وسواسی_جبری.