09050942046
 بانک آزمون

 بانک آزمون

سوال

سوال

 بانک سؤال


دوشنبه , 16 ژانویه 2017
     


یکی از نیاز های اساسی مدارس، دسترسی به سؤال های استاندارد و دسته بندی شده برای برگزاری  آزمون ها و ارزشیابی دقیق و معتبر از آموخته های دانش آموزان می باشد. در قسمت بانک سؤال، مجموعه ای از سؤالات دسته بندی شده و استاندارد( بر اساس نظر متخصصان مربوطه)  قرار دارد که معلم یا مدرسه می توانند بر اساس نیاز خود در پایان هر فصل، درس و یا کل کتاب سوالات مورد نظر را انتخاب و یا ویرایش نموده و بدین ترتیب به طراحی آزمون های مورد نیاز خود بپردازند. همچنین در این بخش امکان اضافه نمودن سؤالات جدید به این بانک سؤال پس از ارزیابی متخصصین وجود دارد.