09050942046
درسنامه الکترونیک

درسنامه الکترونیک

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی

ارزشیابی


شنبه , 8 جولای 2017
     


با توجه به نقش مهم و تاثیر گذار ارزشیابی در فرآیند آموزش و یادگیری دانش آموزان، بخش ارزشیابی در این سامانه با هدف بهبود کیفیت آموزشی مدارس طراحی شده است. این بخش محیطی را جهت ارزشیابی مستمر دانش، مهارت ها و نگرش های دانش آموزان با استفاده از انواع سوالات و آزمون ها در قالب بانک سوال و آزمون فراهم می آورد.