09050942046

فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت / مروری بر مفهوم مدیریت استعداد در سازمان

مروری بر مفهوم مدیریت استعداد در سازمان


یکشنبه , 14 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • محمدمهدی شهبازی دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) Shahbazi.mm@ut.ac.ir
  • مصطفی غفاری اصل کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تهران مرکز Mostafa.ghafari@outlook.com


چکیده

در شرایط کنونی دنیای کسب‌وکار، سرمایه انسانی برای سازمان‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌ها محسوب می‌شود. مدیریت استعداد، شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با جذب، نگه‌داشت و به‌سازی سرمایه انسانی سازمان است و تاکید ویژه‌ای بر شناسایی و بهره‌برداری از استعدادهای کارکنان دارد. امروزه این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح‌شده در دانش مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرارگرفته‏است. در این مقاله ضمن تبیین ضرورت و اهمیت مدیریت استعداد، تعاریف مختلفی از دو مفهوم استعداد و مدیریت استعداد ارائه شده‌است. در ادامه به بررسی عوامل زمینه‌ساز مدیریت استعداد، محدودیت‏ها و چالش‏های مدیریت استعداد و مزایای مدیریت استعداد پرداخته‌شده‏است. در نهایت پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی ارائه‌گردیده‌است.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، استعداد، مدیریت استعداد.