09050942046

فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت / مروری بر روش تحلیل شغلی ارگونومیک

مروری بر روش تحلیل شغلی ارگونومیک


چهارشنبه , 8 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • رحمان بیات ( دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول Rahman.baiat@gmail.com)
  • مرتضی جاوید ( دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)


چکیده
امروزه در بسیاری از سازمان ها پدیده نارضایتی شغلی غلبه یافته است؛ به طوری که برخی افراد احساس بیهودگی و ناکارآمدی میکنند. یکی از علل این نارضایتی ها عدم تناسب میان شاغل با شغل و سازمان  مربوطه میباشد. این عدم تناسب از عدم شناخت دقیق از شغل، سازمان و شاغل ناشی میشود. بدین ترتیب سازمان ها برای اینکه بتوانند به بهره وری بیشتر دست یابند، ناچارند: مشاغل را به خوبی شناسایی و تجزیه و تحلیل نمایند. تجزیه و تحلیل شغل فرآیندی است که خصوصیات لازم برای عملکرد مطلوب یک شغل را مشخص میسازد و شرایط فیزیکی خاصی که شغل در آن به فعالیت می پردازد را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.تجزیه و تحلیل مشاغل با توجه به نیازن سازمان از روش های مختلفی صورت میپذیرد. در این مقاله به بررسی دقیق (تعریف، مزایا، معایب و …) روش تجزیه وتحلیل شغلی ارگونومیک پرداخته شده است و مشخص شده است که برای انجام تجزیه و تحلیل شغلی به روش ارگونومیک دقیقاً باید چه اقداماتی را انجام داد.

واژگان کلیدی: مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، ارگونومی