09050942046

فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت / شناسنامه فصلنامه

شناسنامه فصلنامه


یکشنبه , 14 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 


  • صاحب امتیاز
  • موسسه هدایت فرهیختگان جوان
  • مدیر مسئول
  • دکتر محمد امین زارعی
  • سردبیر
  • دکتر وحید خاشعی
  • مدیر داخلی
  • دکتر حجت اله الماسی
  • مدیر اجرایی
  • دکتر رحیم مرادی