09050942046

فصلنامه علمی تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت / جستاری در تعاریف مدیریت استعداد

جستاری در تعاریف مدیریت استعداد


چهارشنبه , 8 می 2019
       
نویسندگان:
 

مریم اخوان خرازیا ( استادیار گروه مدیرت بازرگانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهرا ، ایران)

محمد مهدی شهبازی ( دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول  shahbazi.mm@ut.ac.ir )

مصطفی غفاری اصل ( دانش آموخته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران)چکیده
امروزه مفهوم مدیریت استعداد و اصللاح جنگ استعدادها، به یکی از رایج ترین اصللاحات دنیای کسب و کار تبدیل گردیده است و به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیمِ مطرح در دانش مدیریت سرمایه انسانی مورد توجه قرارگرفته است. اصطلاح مدیریت استعداد، بر شناسایی، جذب و توسعه کارکنان مستعد به عوان عاملی مهم در جهت ایزاد مزیت رقابتی برای سازمان تاکید میکند. این پژوهش قصد دارد تا ضمن مرور تعاریف مختلف مدیریت استعداد، برای پژوهشگران و مدیران این امکان را فراهم نماید تا بتواند تعریف متناسب با نیاز خود را اتخاذ نمایند و به کار گیرند. فلسفه و پارادایم این پژوهش، تفسیری و نوع نگاه و رویکرد پژوهش، استقرایی است. داده های پژوهش از نوع داده های کیفی هستند و این پژوهش از حیث مقطع زمانی، تک مقطعی است. شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، مراجعه به اسناد و پژوهش های قبلی انجام شده است. در نهایت پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: استعداد، مدیریت استعداد، جنگ استعداد، سرمایه انسانی