09050942046

تدوین مؤلفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان


یکشنبه , 14 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • محمدامین زارعی دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی (aminz854@gmail.com)
  • سید علی‌اکبر افجه‌ای استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایئ، نویسنده مسئول (afjahi@atu.ac.ir)
  • وحید خاشعی ورنامخواستی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
  • مصطفی دلشاد تهرانی استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی


چکیده

این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه‌های رهبری استراتژیک از طریق مراجعه به نظریات و تعاریف ارائه شده از سوی متخصصین و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های مورد نیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. برای دستیابی به اهداف فوق از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است، در مرحلۀ کیفی برای استخراج و تدوین مولفه ها از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحلۀ کمی از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از جنبه فردی، رهبری استراتژیک دارای ویژگی‌هایی چون خرد مدیریتی، یادگیرندگی، انعطاف‌پذیری، ظرفیت جذب، ظرفیت تنظیم و تنش خلاق است. از نظر سازمانی، رهبر استراتژیک با ویژگی‌های پیوند فعالیت‌ها با استراتژی سازمان، یکسان نگری به حال و آینده، مدیریت سراسری، بهره‌وری و بهبود مستمر، انگیزش و ترغیب، مدیریت تغییر، نظارت مستمر، رابطه تنگاتنگ رهبر و پیرو و غیره شناخته می‌شود. در حوزه محیطی نیز یک رهبر استراتژیک باید با رصد کردن محیط اطراف سازمان، تفکر استراتژیک، تبیین مسیر صحیح، آینده‌نگری، پیش‌بینی کردن، مزیت رقابتی، مشتری مداری و توسعه بازار را در برنامه‌های خود لحاظ کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که به غیر از ویژگی مزیت رقابتی تمامی ویژگی‌های دیگر رهبری استراتژیک برای مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان ضروری شناخته شد.

کلمات کلیدی: رهبری استراتژیک، تحلیل محتوای کیفی، دانشگاه فرهنگیان.