09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (مدیریت)

خانه / فصلنامه علمی تخصصی مدیریت

مقالات شماره 2 (پاییز)

 
 
 • رحمان بیات ( دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول Rahman.baiat@gmail.com)
 • مرتضی جاوید ( دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)
 

 
 
 • سمانه رضایی ازغندی ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران)
 • سید سعید واعظ فر ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاهسمنان، سمنان، ایران نویسنده مسئول Vaezfar1364@yahoo.com)
 • سحر عشق آباد ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران)
 

 
 

مریم اخوان خرازیا ( استادیار گروه مدیرت بازرگانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهرا ، ایران)

محمد مهدی شهبازی ( دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول  shahbazi.mm@ut.ac.ir )

مصطفی غفاری اصل ( دانش آموخته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران)

 

 
 
 • افضل اکبری بلوطبعگان ( دانشجوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه سمنان- ایران نویسنده مسئول akbariafzal@semnan.ac.ir )
 • جعفر جهانی ( دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران)
 

مقالات شماره جاری

 • رحمان بیات ( دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول Rahman.baiat@gmail.com)
 • مرتضی جاوید ( دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران)

 • سمانه رضایی ازغندی ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران)
 • سید سعید واعظ فر ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاهسمنان، سمنان، ایران نویسنده مسئول Vaezfar1364@yahoo.com)
 • سحر عشق آباد ( دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران)

مریم اخوان خرازیا ( استادیار گروه مدیرت بازرگانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهرا ، ایران)

محمد مهدی شهبازی ( دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول  shahbazi.mm@ut.ac.ir )

مصطفی غفاری اصل ( دانش آموخته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران)


 • افضل اکبری بلوطبعگان ( دانشجوی دکتری روانشعاسی تربیتی دانشگاه سمنان- ایران نویسنده مسئول akbariafzal@semnan.ac.ir )
 • جعفر جهانی ( دانشیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران)

پوستر فصلنامه

شماره های نشریه