09050942046
کتاب راهنمای تصمیم گیری شغلی

کتاب راهنمای تصمیم گیری شغلی

سامانه عارضه یابی سازمان

سامانه عارضه یابی سازمان

ویژه مشاوران


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


راهنمای کاربردی مشاوره شغلی و تحصیلی

این کتاب در راستای بستر سازی جهت استفاده مشاوران از ابزارها و سامانه های هدایت شغلی و تحصیلی نگاشته شده است.با استفاده از این کتاب شما قادر خواهید بود یک مشاور شغلی – تحصیلی به روز باشید.
اهم سرفصل هایی که در این کتاب بدان پرداخته شده است عبارتند از:

  • تعاریف مشاوره،هدایت تحصیلی و هدایت شغلی
  • ضرورت و اهمیت هدایت تحصیلی و شغلی
  • مشاوره شغلی و تحصیلی در ایران و جهان
  • نظریه های مشاوره شغلی و تحصیلی
  • سامان های هدایت شغلی و تحصیلی
  • معرفی سامانه هشت به عنوان اولین و تنها سامانه ایرانی هدایت شغلی و تحصیلی
  • اصول و فنون مشاوره

مدل سازی و هنجاریابی سامانه هشت

کتاب حاضر ضمن معرفی اجمالی سامانه هشت به عنوان اولین و تنها سامانه ایرانی هدایت شغلی –تحصیلی در کشور به تشریح فرآیند های مدل سازی و هنجار یابی این سامانه پرداخته

است.