09050942046

مشتریان و مخاطبان

خانه / مشتریان و مخاطبان

نگاهی بر مجموعه مشتریان موسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان

0

نفر کاربر‌سامانه هدایت شغلی – تحصیلی
سامانه هشت

0

مدرسهسامانه مدیریت یکبارچه مدارس هوشمند
سمیم هوشمند

0

نفر کاربر‌حوزه منابع انسانی و سازمان ها

موسسه هدایت فرهیختگان جوان در سال 94-1393 از طریق یکی از شرکت های تابع خود، اقدام به اجرای آزمون شناسایی ویژگی های فردی (تیپ شخصیتی، ارزش های کاری و توانایی ها) برای 4965 نفر از کارکنان و مدیران ​بانک انصار نمود. شایان ذکر است که نتایج آزمون مذکور به شکل تحلیل های مدیریتی مکتوب و پنل الکترونیکی و در حالت های تجمیعی و تفکیک شده بر اساس بخش های سازمان و مشاغل آن، به حوزه محترم آموزش و منابع انسانی بانک انصار تحویل شد.