09050942046
مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت منابع انسانی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت منابع انسانی شامل خدمات ارزیابی و عارضه یابی کسب­ و کار در توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی از قبیل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، برنامه ریزی منابع انسانی، استخدام و کارمندیابی، آموزش و توسعه منابع انسانی، توانمندسازی نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، مدیریت پاداش (حقوق و دستمزد) و مدیریت ارتقاء شغلی است.