09050942046
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار

مدیریت توسعه قابلیت­های کسب­ وکار

مدیریت رفتار سازمانی


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


بسته مدیریت رفتار سازمانی شامل خدمات ارزیابی و عارضه­ یابی کسب ­وکار از قبیل هدایت و رهبری، مدیریت تعارض، ارتباطات سازمانی، انگیزش شغلی، رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی است