09050942046

موسسه هدایت فرهیختگان جوان با توجه به نوع فعالیت های خود با تعداد زیادی از مراکز علمی سازمان ها و موسسات تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.در زیر تعدادی از مجوز ها و تفاهم نامه ها آورده شده است.

مجوزها و تفاهم نامه ها


تأییدیه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تفاهم نامه با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
تفاهم نامه با مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
اعتبارنامه وزارت آموزش و پرورش
تفاهم نامه با انجمن روان شناسی تربیتی ایران
نامه کسب امتیاز «کتاب مناسب» از سوی وزارت آموزش و پرورش
پروانه انتشار نشریه پیام فرهیختگان
گواهی تأیید فنی نرم افزار از طرف شورای عالی انفورماتیک کشور