09050942046
اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

اطلس رقومی ظرفیت های کشت زراعی کشور

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت استقرار انواع صنایع

قوانین و مقررات کسب و کار


یکشنبه , 15 ژانویه 2017
     


  • طبقه بندی انواع بنگاه های اقتصادی
  • جمع آوری و دسته بندی قوانین و مقررات موجود در زمینه هر یک از گروه های شغلی
  • گردآوری شرایط عمومی و اختصاصی و مجوزهای لازم جهت راه اندازی بنگاه ها