09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / نگاهی به راهبردهاي فراشناختي و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نگاهی به راهبردهاي فراشناختي و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


پنج‌شنبه , 10 ژانویه 2019
       
نویسندگان:
 
  • لطف الله ساعدموچشی دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان. slotfola@yahoo. com


هدف این مقاله بررسی مؤلفه فراشناخت و نقش راهبردهای فراشناختی در یادگیری تکالیف درسی است. روش تحقیق در این پژوهش مروری کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و پژوهش‌های در این راستا بود. کسب مهارت‌های یادگیری (فراشناختی) یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت به‌حساب می‌آید تا از آن طریق دانش آموزان بتوانند به یادگیری، خود کارآمدی، عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی دست یابند. دانش آموزان فقط به دلیل فقدان استعداد و توانایی نیست که در یادگیری ضعیف و ناتوان هستند، بلکه بسیاری از آنان تنها با شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری آشنا نیستند، ازاین‌رو آموزش این مهارت‌ها به‌ویژه راهبردهای فراشناختی می‌تواند نه‌فقط بخشی از خسارت‌های روحی و روانی دانش آموزان را جبران کند بلکه با کاهش افت تحصیلی از اتلاف انرژی، منابع مادی و روانی فرد جلوگیری نماید. راهبردهای فراشناختی روی سرنوشت تحصیلی و آینده دانش‌آموزان تأثیر زیادی دارد؛ و این آگاهی‌ها در هنگام بزرگ‌سالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بررسی پیشینه نظری و پژوهش‌های موجود نشان می‌دهد که این راهبردها بر یادگیری تأثیر بسزایی داشته و نقطه مثبت اینکه این راهبردها یادگرفتنی هستند و دانش آموزان و یادگیرندگان می‌توانند از فراشناخت، دانش فراشناختی و تجارب فراشناختی در یادگیری، انتقال یادگیری و پیشرفت تحصیلی بهره لازم را ببرند.

واژگان کلیدی: فراشناخت، راهبردهای فراشناختی، دانش فراشناختی، تجربه فراشناختی، یادگیری.