09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی

مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی


یکشنبه , 2 دسامبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • مریم رجبیان ده زیره ( دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)m.rajabiyan1393@gmail.com)
  • فریبا درتاج (دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان، faribadortaj2007@yahoo.com)
  • فیروزه فتح اللهی (کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، f.fatolahi69@yahoo.com)


چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان احساس تنهایی دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی است. روش تحقیق کمی و از نوع مقایسه ای  می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان اول متوسطه دختر مدارس تهران در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد  ۱۰۰ نفر از آن ها (۵۰ نفر کاربر و ۵۰ نفر غیرکاربر) انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو(۱۹۸۴) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان دادکه در میزان احساس تنهایی بین دو گروه از دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰<P). در میزان احساس تنهایی عاطفی و احساس تنهایی اجتماعی بین دو گروه از دانش آموزان دختر کاربر و غیر کاربر شبکه های اجتماعی مجازی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰<P). بنابراین در میزان احساس تنهایی و مولفه های آن(عاطفی و اجتماعی) بین دو گروه دانش آموزان دختر کاربرو غیر کاربر تفاوت وجود ندارد.

واژگان كليدي: احساس تنهایی، احساس تنهایی، شبکه های اجتماعی مجازی، دانش آموزان دختر.