09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان کلاسهای چندپایه با دانش آموزان کلاسهای تک پایه

مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان کلاسهای چندپایه با دانش آموزان کلاسهای تک پایه


سه‌شنبه , 7 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • قاسم کشاورز گرامی ( کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری علامه طباطبائی -نویسنده مسئول- Ghaseem_keshavarz@yahoo.com )
  • حبیب الله رحیمی (کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قائنات – Rahimihabiballah@gmail.com)


چکیده

رشد اجتماعی، برقراری روابط اجتماعی و توانایی همنوایی با معیارهای گروه، خلقیات و سنت هاست . بعد از خانواده، مدرسه و کلاس درس مهمترین عاملی است که در اجتماعی شدن کودکان نقش دارد. کلاسهای درس ازنظر حضور تعداد پایه های تحصیلی یکسان یا مختلف به دو گروه مجزای کلاسهای درس تک پایه و کلاسهای درس چندپایه تقسیم میشوند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان کلاسهای چندپایه با دانش آموزان کلاسهای تک پایه است. برای نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر این پژوهش در شهرستان میامی انتخاب ۱۲۰ دستیابی به این هد و با پرسشنامه معتبر رشد اجتماعی وایلند اندازه گیری شدند. در تحلیل داده ها از آزمون تی و مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت رشد اجتماعی دانش آموزان کلاس چندپایه با نمرات رشد اجتماعی ۰/۰۰۱ دانش آموزان کلاس تک پایه در سطح معنی دار میباشد. نمرات رشد اجتماعی دانشآموزان p< کلاسهای چندپایه بیشتر از نمرات رشد اجتماعی دانش آموزان کلاسهای تک پایه است. در مقایسه مولفه ها مولفه ها مشاهده شد بین ۳ مولفه از ۷ مولفه رشد اجتماعی (مشغولیات، ارتباطات و اجتماعی بودن) در این دو گروه دانش آموزان تفاوت معنی داری در سطح  ۰٫۰۱ > p وجود دارد.

کلیدواژه ها: رشد اجتماعی، کلاسهای چندپایه، کلاسهای تک پایه