09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مقاله واکاوی فعالیت های عملی در نظام های آموزشی مبتنی بر یادگیری الکترونیکی

مقاله واکاوی فعالیت های عملی در نظام های آموزشی مبتنی بر یادگیری الکترونیکی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • آزاد  الله کرمی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه فرهنگیان


چکیده

اگرچه فناوری در انتقال و عملی شدن یادگیری الکترونیکی نقش کلیدی ایفا می کند، ولی آموزش اثربخش و یادگیری واقعی با تکیه بر بعد فنی ابزارهای جدید و بدون در نظر گرفتن نیازهای یادگیرنده، طراحی مناسب محیط یادگیری و فعال نگه داشتن فراگیران در جریان آموزش امکان­پذیر نخواهد بود، از این رو باید در محیط یادگیری تمهیداتی در نظر گرفته شود که در آن فراگیران با آگاهی از توانایی های خود به فعالیت پرداخته و با درگیری ذهنی به خلق معنا دست پیدا کنند. طراحی فعالیت ها در یادگیری الکترونیکی بیش از آموزش سنتی اهمیت دارد، چرا که بدون در نظر گرفتن اصول علمی طراحی آموزشی و صرف ارائه اطلاعات زمینه انزوای بیشتر فراگیران ایجاد می گردد. به همین منظور در مقاله پیش روی به بررسی اهمیت فعالیت ها و انواع آن در یادگیری الکترونیکی با تاکید به فعالیت های عملی خواهیم پرداخت. این فعالیت ها یادگیری را از حوزه خواندن و نگاه کردن منفعلانه به فعالیت های عملی جستجوگرانه، انتخاب گرانه و ساختن فعال دانش ارتقاء می دهند.

واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی، فعالیت های یادگیری، مهارت ها و فعالیت های عملی.