09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مطالعه تطبیقی استفاده از یادگیری سیار در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا

مطالعه تطبیقی استفاده از یادگیری سیار در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • مژگان حیدری استاد یار دانشگاه پیام نور دکترای برنامه ریزی آموزش از دور
  • فاطمه شرزه ئی نویسنده مسئول  دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی پیام نور


چکیده

امروزه به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران آموزشهای نوین، استفاده از یادگیری سیار ، در سطح جهانی جایگاه ویژه ای در میان اقشارمختلف بخصوص جوانان  پیدا کرده، از همین رو در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحقیق اسنادی و مقایسه تطبیقی به این مقوله پرداخته و با استفاده از تجربه و دستاوردهای این روش جدید در کشورهای پیشگام (آمریکا و انگلستان)، این سبک از یادگیری از منظرچالش های آموزشی بخصوص در نظام آموزش رسمی کشورمان بررسی شود.

در همین راستا ابتدا به تعاریف و پژوهش های موجود در این زمینه پرداخته شده و در ادامه به بررسی تطبیقی یادگیری سیار در کشورهای انگلستان وآمریکا اقدام نموده و به چالش های فرهنگی و اجتماعی که هرکدام از این کشورها در استفاده از یادگیری سیار در مدارس دارند، پرداخته و سپس این چالش ها با ویژگیها و شرایط موجود در مدارس ایران مقایسه شده و در انتها، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.در مجموع با توجه به بررسی انجام شده، می توان گفت:  فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر یادگیرندگان و دست اندرکاران نظام های آموزشی باکاربرد و مزایای یادگیری سیار، در بهبود سطح استفاده از آن مؤثرمی باشد.

در نتیجه نیاز به اعتماد سازی، مهمترین چالش مشترک هرسه کشور دراستفاده از  یادگیری سیار در حوزه آموزش رسمی مدارس می باشد، این درحالی است که درآمریکا و انگلیس بسترهای فنی و زیرساخت های اینترنتی مناسب فراهم است ، اما در ایران باید بسترسازی فنی نیز به چالش های فرهنگی اضافه شود.

واژگان کلیدی: یادگیری سیار[۳]، آموزش الکترونیکی[۴]، آموزش از دور[۵]