09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / شایستگی های حرفه ای در تربیت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

شایستگی های حرفه ای در تربیت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • حجت اله الماسی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران(نویسنده مسئول) * معاون مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبائی،

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه شایستگی های حرفه ای در تربیت معلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شده است.  این پژوهش از نوع کاربردي است که در آن کوشش شده است مطالب به روش کتابخانه اي و ابزار فیش برداری جمع آوري شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سپس با استخراج اسناد  مورد نظر کار طبقه بندي آنها  در تحقیق انجام شده، و مطالب با مراجعه به منابعی مانند پایان نامه ها، مقاله ها و کتاب‌هاي معتبر  استخراج شده و در نهایت الگوی الگوی شایستگی های حرفه ای در تربیت دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان تدوین شد.

واژگان کلیدی: شایستگی های حرفه ای، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان.