09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مقاله رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان

مقاله رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • دکتر فریبا درتاج
  • مریم رجبیان ده زیرهچکیده

شبکه اجتماعی مجازی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی در ایران و جهان تبدیل‌شده و دارای شهرت فراوانی هستند. چنین انفجاری از رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مجازی امکانات و راه‌های جدید یادگیری برای فراگیران در مؤسسه‌های دانشگاهی را فراهم آورده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان است که ۲۵۰ نفر از آن‌ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه یانگ، کلمز و مورفی (۲۰۰۳) می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰>P). میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با ضریب تبیین ۰۶۷/۰، ۷/۶ درصد از واریانس متغیر عملکرد یادگیری را پیش‌بینی می‌کرد.

واژگان کلیدی: شبکه اجتماعی مجازی، عملکرد یادگیری، دانشجویان.