09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان

رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • مریم رجبیان ده زیره کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نورM.rajabiyan1393@gmail.com
  • فریبا درتاج دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور کرمان ( نویسنده مسئول) faribadortaj2007@yahoo.com
  • حبیبه بشیرنژاد دستجردی کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران psychometric.2012@gmail.com


چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با یادگیری مادام‌العمر در دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می‌باشد که ۲۵۰ نفر از طریق جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی هدفمند به‌عنوان نمونه ‌انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه یادگیری مادام‌العمر وتزل (۲۰۱۰) می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به روش ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.

یافته‌های پژوهش نشان داد بین متغیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با یادگیری مادام‌العمر رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰>P). بین متغیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مؤلفه باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش، مؤلفه مهارت جست‌وجوی اطلاعات و توجه به صلاحیت‌های فردی رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود دارد (۰۱/۰>P).

واژگان کلیدی: شبکه‌های اجتماعی مجازی، یادگیری مادام‌العمر، دانشجویان.