09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / تدوین الگوی آموزشی برای تربیت دانشجو معلمان رشتۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

تدوین الگوی آموزشی برای تربیت دانشجو معلمان رشتۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • دکتر حجت الله الماسی


چکیده

هدف از این پژوهش تدوین الگوی آموزشی کارورزی مطلوب برای اجرای دوره های کارورزی در رشتۀ آموزش ابتدایی(درس دینی) دانشگاه فرهنگیان بوده است. از روش پژوهش کیفی، از نوع طرح اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصین مرتبط با موضوع در دانشگاه فرهنگیان، اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی از پایگاه های داخلی و خارجی می باشد. انتخاب نمونه ها بر اساس نمونه گیری هدفمند، و حجم نمونه شامل؛ تعداد ۶۲ مقاله، کتاب، پایان نامه و سند مرتبط با موضوع و ۱۲ نفر از متخصصین دانشگاه فرهنگیان که حداقل یک کارعلمی یا پژوهشی مرتبط با موضوع داشته اند. جمع آوری داده ها با استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته و تحلیل محتوای اسناد انجام، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه کیفی نیز با استفاده از روش تحلیل محتوای قیاسی انجام شده است. یافته های پژوهش به شناسایی و انتخاب شش مولفه ی اصلی به شرح؛ مدل سازی ذهنی، داربست زنی، کنش متقابلی، ایجاد موقعیت فکورانه، تامل حرفه ای و کشف منجر گردید، همچنین هشت زیر مولفه برای مولفه های اصلی استخراج شدند که عبارتند از: شناسایی و تعریف مسئله، طراحی محیط یادگیری، اجرای واحد یادگیری، اشتراک گذاری تجارب یادگیری، بازاندیشی، ایده پروری، اصلاح و اجرای واحد یادگیری و گزارش یافته ها. برای اجرای الگوی استخراج شده بیست و یک اقدام اجرایی پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: تربیت معلم، الگوی آموزشی،کارورزی، نظریه استاد شاگردی شناختی.