09050942046

تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی برارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،ازدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک درسال تحصیلی ۹۶-۹۵


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • داریوش نوروزی دکترای تکنولوژی سیستم های آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ،استاد دانشگاه الکترونیکی،تهران ،ایران .
  • آمنه اکبرشریفی نویسنده ی مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه الکترونیکی،تهران ،ایران.


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای آموزشی برارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، ازدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک درسال تحصیلی ۹۶-۹۵ انجام شده است. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی و از جهت روش گردآوری اطلاعات توصيفي- پيمايشي می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل دبیران دوره  اول متوسطه شهرستان قرچک است، که تعداد آن ها  برابر با ۴۷۵ نفر می باشد، که با توجه به حجم جامعه آماری، با استفاده ازروش نمونه­گیری خوشه ای،تعداد ۱۹۷نفر ازدبیران متوسطه دوره اول به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که شامل، پرسشنامه محقق ساخته با ۲۲ سئوال ودارای مقیاس لیکرت می­باشد.  برای تعیین روایی پرسشنامه ها ازاعتبار صوری استفاده شد.

بدین نحوکه از نظرات  استاد راهنماوچند نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه ، از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است كه در آزمون آلفاي كرونباخ ضريب پايايي پرسشنامه ۵/۹۴  بدست آمده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ۱۹ SPSS و به منظور توصیف داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو نیکویی برازش،  t تک متغیره، فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

بنابر نتایج تحقیق ازدیدگاه دبیران متوسطه دوره ی اول شهرستان قرچک، استفاده از بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان  متوسطه دوره ی اول شهرستان قرچک ،تاثیر داردو مولفه ی جذابیت در بازی‌های رایانه ای آموزشی، بامیانگین ۹۶/۳،بیشترین تاثیر رابر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته ودر رتبه ی اول قرار داردو مولفه ی خلاقیت محوربودن بازی‌های رایانه ای آموزشی، بامیانگین ۸۹/۲،کمترین تاثیر رابر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته ودر رتبه ی ششم، قرار دارد. همچنین بین نظر معلمان با سابقه‌های تدریس مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و همه ی آن ها در زمینه ی تاثیر بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،دیدگاه مشترکی دارند.

کلید واژگان: بازی های رایانه ای آموزشی، پیشرفت تحصیلی،خلاقیت،بومی بودن،جذابیت،گروهی بودن،دوره متوسطه اول.