09050942046

تاثیر اجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان ، ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه اول شهرستان قرچک


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • رضا فتحی دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا،تهران ،ایران .
  • اعظم هاجری نویسنده ی مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا،تهران ،ایران.


چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیراجرای نظام هوشمندسازی مدارس درارتقای یادگیری دانش آموزان ، ازدیدگاه دبیران متوسطه دوره اول شهرستان قرچک درسال تحصیلی ۹۶-۹۵ انجام شده است. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی و از جهت روش گردآوری اطلاعات توصيفي- پيمايشي می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل دبیران دوره  اول متوسطه شهرستان قرچک است، که تعداد آن ها  برابر با ۴۷۵ نفر می باشد، که با توجه به حجم جامعه آماری، با استفاده ازروش نمونه­گیری خوشه ای،تعداد ۱۹۷نفر ازدبیران دوره متوسطه ی اول به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که شامل، پرسشنامه محقق ساخته با ۲۲ سئوال ودارای مقیاس لیکرت می­باشد.

برای تعیین روایی پرسشنامه ها ازاعتبار صوری استفاده شد. بدین نحوکه از نظرات  استاد راهنماوچند نفراز متخصصان تکنولوژی آموزشی استفاده شده است و در تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي كرو نباخ استفاده شده است كه در آزمون آلفاي كرونباخ ضريب پايايي پرسشنامه ۸/۹۵  بدست آمده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ۱۹ SPSS و به منظور توصیف داده ها از کمترین،بیشترین، ميانگين[۳]، انحراف معيار[۴]، کجی ،کشیدگی، جدول فراوانی، فراوانی مطلق، درصد فراوانی، و در قالب جداول و نمودار وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره ، آزمون خی‌دو، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک طرفه،آزمون t نمونه‌های مستقل و آزمون فریدمن، استفاده شده است.

بنابر نتایج تحقیق ازدیدگاه دبیران دوره ی متوسطه ی اول شهرستان قرچک، اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان دوره متوسطه ی اول شهرستان قرچک ،تاثیر دارد و از بین  ۵ مولفه‌ی نظام هوشمندسازی مدارس، مولفه ی استفاده از فیلم‌های آموزشی با میانگین ۳۹/۳، در کلاس درس،بیشترین تاثیر و مولفه ی استفاده از قلم‌های هوشمند با میانگین ۶۵/۲ ، کمترین تاثیر را بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان داشته است. مولفه ی استفاده از ویدئو پروژکتور با میانگین ۳۴/۳، در جایگاه دوم ي، مولفه ی استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی با میانگین ۹۱/۲، در رتبه سوم و مولفه ی استفاده از برد هوشمند با میانگین ۷۲/۲ در رتبه چهارم و در نهایت مولفه ی استفاده از قلم‌های هوشمند با میانگین ۶۵/۲، در رتبه ی پنجم قرار دارند.

همچنین بین نظر معلمان با سابقه‌های تدریس مختلف، از لحاظ آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد و همه ی آن ها در زمینه ی اجرای نظام هوشمندسازی مدارس، بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان  دوره متوسطه ی اول شهرستان قرچک ،،دیدگاه مشترکی دارند.

واژه های کلیدی: هوشمندسازی، یادگیری،ارتقاء ،دوره متوسطه اول،دانش آموزان.