09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بارشناختی درونی در درس ریاضی

تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بارشناختی درونی در درس ریاضی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی دانشیار  تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
  • احمد احمدی دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
  • مرتضی بختیاروند نویسنده مسئول : دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی.  bakhtiarvand@gmail.com


چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای بر میزان بارشناختی در درس ریاضی سال سوم راهنمایی است.  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، در زمره پژوهش های نیمه آزمایشی است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون وگروه آزمایش و کنترل است. . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر روانسر در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش، با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس شامل ۳۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پیش‌آزمون و پس‌آزمون یادگیری از درس ریاضی با روایی و پایایی مقبول بود. سپس داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها نشان می دهد که بین نمره های پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی  بود. این نتیجه،  نشان دهنده موفقیت استفاده از مدل طراحی آموزشی چهار مولفه ای برای یادگیری موضوعات پیچیده و شاهد علمی منتج از پژوهش برای توصیه به کاربرد این الگو در تدریس در در درس ریاضی است.

واژگان کلیدی: طراحی آموزشی، الگوی چهار‌مؤلفه‌ای، بارشناختی درونی، درس ریاضی.