09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / ارزشیابی نرم افزار های چندرسانه ای دروس فیزیک دوره دوم متوسطه

ارزشیابی نرم افزار های چندرسانه ای دروس فیزیک دوره دوم متوسطه


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • سعید شاه حسینی عضو هیئت عملی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اراک s-shahhosseini@araku.ac.ir
  • بهمن یاسبلاغی عضو هیئت عملی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اراک BAHMANEDUCATION@gmail.com
  • محمد هاشمی قشلاقی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک 09187666831 mohammad.ha326@gmail.com


چکیده 

تحقیق حاضر به منظور ارزشیابی نرم افزار های چندرسانه ای دروس فیزیک دوره متوسطه دوم در سال  تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳انجام شد. جامعه آماری تحقیق نرم افزارهای عرضه شده توسط مؤسسه های گنجینه یاد، لوح و قلم و رهپویان دانش و اندیشه بود که همه آنها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق یک چک لیست محقق ساخته بر اساس معیارهای مختلف بود که روایی و پایایی آن محاسبه شد. نمره گذاری چک لیست به صورت بود که در هر نرم افزار، هر کدام از معیارهای مورد بررسی بر حسب امتیاز کسب شده در یکی از سطوح ضعیف، متوسط، خوب و یا عالی قرار می گرفتند.

به منظور توصیف داده های تحقیق از شاخص های آمار توصیفی از جمله محاسبه میانگین، انحراف از میانگین، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغییرات و نیز به منظور تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نرم افزار های چندرسانه ای مؤسسه های نام برده در رابطه با بعضی از معیارها در سطح ضعیف، در رابطه با بعضی از معیارها در سطح متوسط، و در رابطه با بعضی از معیارها در سطح خوب قرار دارند.

واژگان کلیدی: ارزشیابی، نرم افزار، چندرسانه ای آموزشی.