09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / آموزش اخلاق فناوری در بستر شبکه های اجتماعی مجازی

آموزش اخلاق فناوری در بستر شبکه های اجتماعی مجازی


جمعه , 5 اکتبر 2018
       
نویسندگان:
 
  • اسماعیل زارعی زوارکی دانشیار و عضو هیات علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
  • رحیم مرادی دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه خوارزمی. نویسنده مسئول


چکیده:

یکی از حوزه‌های پرکاربرد اخلاق، اخلاق در محیط‌های مبتنی بر فناوری یا اخلاق فناوری اطلاعات می‌باشد که در سال‌های اخیر با ظهور شبکه‌های اجتماعی مجازی به یک ضرورت تبدیل شده است. این پژوهش سعی بر این دارد تا با بهره‌گیری از آموزه‌های رضوی، اخلاق فناوری را در بستر شبکه های اجتماعی مجازی فراگیرسازی کند. روش پژوهش از نوع کاربردي است که در آن سعی شده ابتدا مطالب به روش کتابخانه اي جمع آوري شود و با روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ سپس با استخراج اسناد، احادیث و روایات مورد نظر کار طبقه بندي آنها  در تحقیق انجام شد. جامعه آماری پژوهش  کتاب­ها، پایان نامه ها، مقاله های مرتبط و معتبر  استخراج شده و به توصیف مطالب مرتبط با عنوان تحقیق پرداخته و پس از آن آموزه های اخلاق فناوری مبتنی بر سیره رضوی در بستر شبکه های اجتماعی استخراج شد. در این پژوهش تاکید اصلی نویسندگان بر مهمترین ابعاد اخلاق فناوری، یعنی آداب معاشرت و حریم خصوصی می‌باشد که سعی شده است از آموزه های اخلاقی رضوی برای آموزش این ابعاد در بستر شبکه های اجتماعی مجازی استفاده شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که با تکیه بر آموزه های اخلاقی رضوی در شبکه های اجتماعی مجازی و به طور کلی محیط‌های مبتنی بر فناوری، می‌توان از رفتارهای ضد اخلاقی در این محیط‌ها کاهش داد و در عین حال از قابلیت‌های شبکه های اجتماعی مجازی در جهت ترویج اخلاق رضوی  بهره مند شد.

واژگان کلیدی: اخلاق، اخلاق فناوری، آموزه‌های رضوی، شبکه های اجتماعی مجازی.