09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / مطالعه تطبیقی استفاده از یادگیری سیار در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا

مطالعه تطبیقی استفاده از یادگیری سیار در سه کشور ایران، انگلستان و آمریکا


جمعه , 10 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • مژگان‌حیدری‌ ( استادیار دانشگاه پیام نور دکترای برنامه ریزی آموزش از دور)
  • فاطمه‌شرزه‌ئی ( نویسنده مسئول دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی پیام نور sharzehee49@yahoo.com)