09050942046

مدلسازی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در سبک زندگی جوانان با میانجیگری سلامت جوانان (سلامت جسمانی، روانشناختی، معنوی و اجتماعی


جمعه , 17 می 2019
       
نویسندگان:
 
  • سلیم کاظمی ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی salim.kazami@yahoo.com)
  • اکبر عطادخت ( دانشیار روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی atadokht@uma.ac.ir)
  • جواد هاشمی ( دانشآموخته روانشناسی عمومی j.hashemi30@gmail.com)
  • مرتضی جاوید پور ( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی M_javdpoor@uma.ac.ir)