09050942046

فصلنامه تخصصی پیام فرهیختگان (علوم تربیتی)

خانه / فصلنامه علوم تربیتی / رابطه نگرش دانشجويان به يادگيري الكترونيكي با عملكرد یادگیری و جو انگيزشي درك شده

رابطه نگرش دانشجويان به يادگيري الكترونيكي با عملكرد یادگیری و جو انگيزشي درك شده


پنج‌شنبه , 10 ژانویه 2019
       
نویسندگان:
 
  • خدیجه علی‌آبادی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) rajabiyan1393@gmail. com
  • صلاح اسمعیلی گوجار کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران


پژوهش حاضر باهدف رابطه نگرش دانشجويان به يادگيري الكترونيكي با عملكرد یادگیری و جو انگيزشي درك شده انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان پیام نور آران و بیدگل می‌باشد که تعداد ۱۰۰ نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نگرش به یادگیری الکترونیکی میرعلی (۱۳۸۶)، عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی (۲۰۰۳) و جو انگیزشی درک شده سرمد و همکاران (۱۳۹۰) می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین نگرش به یادگیری الکترونیکی با عملکرد یادگیری رابطه وجود دارد (۰۰۱/۰>P). بین نگرش به یادگیری الکترونیکی با جو انگیزشی درک شده رابطه وجود دارد (۰۰۱/۰>P). بین نگرش به یادگیری الکترونیکی با مؤلفه‌های جو انگیزشی درک شده رابطه وجود دارد (۰۰۱/۰>P). نتایج پژوهش نشان داد بین نگرش دانشجويان به يادگيري الكترونيكي با عملكرد یادگیری و جو انگيزشي درك شده رابطه وجود دارد (۰۰۱/۰>P).

واژه‌های کلیدی: نگرش دانشجویان، یادگیری الکترونیکی، عملکرد یادگیری، جو انگیزشی درک شده، دانشجویان.